Naša škola

O škole

Profil školy

Hľa, ja robím čosi nové, teraz to klíči, nebadáte? /Iz 43,19/

Tento úryvok zo sv. písma sme si mohli prečítať pri vstupe do Cirkevnej základnej školy sv. Gorazda v Námestove dňa 2.9.1999 a odvtedy sa začali písať dejiny tejto školy.

Cieľom Cirkevnej základnej školy sv. Gorazda v Námestove je, aby jej absolventi poznaním pravdy a dodržiavaním mravných princípov žili hodnotný život nielen pre seba, ale aby boli osožní iným.

 

Zameranie školy

Prácou na vyučovaní škola podnecuje žiaka, aby nadobudol zručnosti a vedomosti, rozvinul svoje intelektuálne schopnosti, získal mravné a spoločenské postoje. Deti sú vedené, aby svoju vieru v Boha aplikovali v každodennom živote, aby získali jazykovú gramotnosť, mali pozitívny vzťah k získavaniu vedomostí svojich kvalít, pripravení uplatniť sa v zamestnaní a hlavne, aby boli zodpovední za svoj život.

 

Z histórie školy

Podobne, ako v iných mestách,  aj v Námestove po roku 1989 niektorí kresťansky založení rodičia uvažovali, ako docieliť, aby ich deti pomáhala vychovávať nie štátna, ale cirkevná základná škola. Tieto myšlienky začali nadobúdať konkrétne podoby začiatkom roku 1996. Po konzultácii s biskupom Františkom Tondrom na Farskom úrade v Námestove sa skupina rodičov školopovinných detí z Námestova a Vavrečky podujala uskutočniť prvé kroky na zriadenie cirkevnej základnej školy. Veľkú zásluhu na jej vzniku mal vdp. Jozef Vrbovský, bývalý námestovský dekan. Na jeho podnet sa patrónom školy stal práve sv. Gorazd.

Škola bola slávnostne otvorená 2. septembra 1999. Za desať rokov prešla rôznymi zmenami. Jej bránou prešlo veľa mladých ľudí a mnohí z nich sa radi vracajú navštíviť im známe miesta, pozrieť, čo sa zmenilo. Prvou riaditeľkou školy bola Mgr. Mária Laučeková, ktorá mala na začiatku neľahkú úlohu, začínala od začiatku a vybudovala pekné dielo. Po nej viedla školu Mgr. Magdaléna Škombárová a snažila sa, aby si škola našla svoje miesto vo vedomí Námestovčanov a stala sa neoddeliteľnou súčasťou školskej štruktúry.

 

Škola dnes

V súčasnosti je riaditeľkou školy Ing. Mgr. Marta Kurtulíková a jej zástupkyňou sr. Bartolomeja Mgr. Monika Trepáňová. Zriaďovateľom školy je Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie - Spišská Kapitula.

Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, jej vedenie kladie dôraz na upravené a estetické prostredie tried, školského dvora, chodieb. O aktuálnych aktivitách školy sú žiaci informovaní prostredníctvom informačných tabúľ a násteniek. V škole vládne priateľská atmosféra medzi žiakmi navzájom i medzi žiakmi a pedagógmi. Veľkou snahou je, aby sa žiaci v škole cítili bezpečne.

Školu v súčasnosti navštevuje 323 žiakov, sú zaradení do 18 tried. Učiteľský zbor kvalifikovaných pedagógov, štyri vychovávateľky, ktorí  zodpovedne pristupujú nielen k vzdelávaniu, ale aj k výchove žiakov v kresťanskom duchu. Veľkú pozornosť škola venuje spolupráci s rodičmi a verejnosťou. Vyučovanie prvého cudzieho jazyka - anglického - začína od prvého ročníka. Druhý cudzí jazyk - nemecký - od šiesteho ročníka. Učitelia sa venujú žiakom aj po vyučovaní v záujmových krúžkoch – počítačový pre mladších žiakov, pre pokročilých žiakov, stolnotenisový, fotografický, flautička,  šikovné ručičky, príprava na testovanie9, gitarový, zapletané účesy, florbal, turistický.  V škole pracuje výchovný poradca. Hlavnou náplňou jeho práce je pomoc žiakom pri profesijnej orientácii a spolupráca so špeciálnym pedagógom, ktorý sa venuje zdravotne znevýhodneným žiakom i deťom s poruchami správania, učenia, vývinovými poruchami. Súčasťou školy je kaplnka Sv. Rodiny. Žiaci ju môžu navštevovať počas prestávok, hodín náboženstva a v stredu ráno pri svätej omši. Je to najväčšie bohatstvo, ktoré máme na škole.

Po vyučovaní môžu deti tráviť voľný čas v školskom klube Dúha. Od jedenástej predpoludním sa v klube schádzajú, hrajú sa a venujú sa činnostiam podľa vlastného záujmu. Spoločne sa naobedujú v školskej jedálni. Po obede relaxujú, v prípade priaznivého počasia hrajú pohybové a loptové hry na čerstvom vzduchu. Navštevujú záujmové krúžky a precvičujú si učivo, a tak sa pripravujú na ďalší školský deň.

Na škole aktívne pracuje Rada rodičov, zameriava sa na rozvoj školy a pomoc deťom. Pomáha škole pri zabezpečovaní súťaží a olympiád, darčekov na Mikuláša, Deň detí a organizuje výlety pre rodičov s deťmi. Rada školy je poradným orgánom.

Výborná spolupráca je s CPPPaP, ŠPP ABC a SCŠPP v Námestove, ktoré vždy ochotne vychádzajú v ústrety pri návrhu pomoci žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

 

Výsledky Testovania 9

Už niekoľko rokov dosahujú deviataci Cirkevnej základnej školy sv. Gorazda v Námestove  výborné výsledky v slovenskom jazyku a matematike nad celoslovenský priemer. Väčšina našich absolventov študuje na gymnáziu a stredných odborných školách.

 

Akcie školy a duchovné aktivity

 • Spolupráca s Domom kultúry a Farským úradom v Námestove pri organizácii celoslovenskej výtvarnej súťaže Gorazdovo výtvarné Námestovo, účasť na súťaži a príprave programu
 • Misijný jarmok pripravený žiakmi, učiteľmi a rodičmi na oboznámenie sa s činnosťou misionárov a ich podpora
 • Športový deň
 • Predvianočná návšteva starých ľudí pripravovaná žiakmi a učiteľmi 1. stupňa
 • Školská úprava tradičného Putovania svätej rodiny po rodinách
 • Príprava jasličkovej pobožnosti v škole a spolupráca pri príprave farskej slávnosti
 • Stretnutie absolventov školy v deň odpustu Svätej rodiny
 • Ples rodičov s deťmi - veľmi úspešná tradičná akcia
 • Duchovné obnovy pre rodičov
 • Triedne odpusty spojené s duchovnými obnovami
 • Mesačné duchovné obnovy pre učiteľov a ostatných zamestnancov
 • Duchovné cvičenia pre zamestnancov
 • Spolupráca pri príprave 1. sv. prijímania vo farnosti, modlitba v rodine
 • Príprava birmovancov v spolupráci učiteľov školy s FÚ
 • Príprava a účasť na púti prvoprijímajúcich a birmovancov farnosti
 • Karneval pre žiakov školy
 • Pôstne aktivity: Tehlička pre misiei, krížová cesta pre 1. stupeň , 2. stupeň
 • Výlety rodičov s deťmi
 • Spolupráca pri príprave Dňa farnosti
 • Deň detí - vedomostné a športové súťaže v prírode, ceny sponzorovali rodičia
 • Besedy pre žiakov na témy: misie, ochrana prírody, výchova k rodičovstvu, ochrana zdravia
 • Zber papiera, plastov, elektrospotrebičov, bateriek
 • Sadenie stromčekov v spolupráci s Lesným závodom v Námestove
 • Návštevy divadelných a hudobných predstavení
 • Výchovné koncerty zamerané na prevenciu - drogy, šikanovanie, alkohol

 

Škola vypracovala projekty a zapojila sa do týchto projektov:

 • Výmenný projekt s Dánskom
 • Príprava projektu Erazmus+
 • Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie / interakt.tabuľa/
 • Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /ANJ pre prvý stupeň/
 • Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách /vyučovanie IKT/
 • Nenápadní hrdinovia, ktorý bol zameraný na politických väzňov. Získali sme umiestnenie v bronzovom pásme
 • Infovek – počítačové vybavenie školy
 • Projekt cez Johnson Control - úprava okolia školy
 • Otvorená škola 2009: Zvýšenie zručností žiakov, učiteľov, dôchodcov a ostatného obyvateľstva v oblasti informačno-komunikačných technológií
 • Otvorená škola - oblasť športu 2009 - Hokej bez korčúľ: hokejbal a florbal, voľnočasové aktivity
 • Informácie okolo nás – cez noviny Sme: Získanie pre školu pracovné zošity
 • Digitálni Štúrovci – počítačové vybavenie školy

 

Rekonštrukcia školy z eurofondov:

Získali sme prostriedky na rekonštrukciu školy cez projekt, ktorý podal Mestský úrad v Námestove. Z toho sme mohli zatepliť budovu a vybudovať poschodie pod strechou. Pribudli nám nové učebne, z toho jedna odborná.

Duchovná pomoc:

Máme veľmi úzku spoluprácu s farským úradom a p. dekan a p. kapláni učia na našej škole. Taktiež od začiatku existencie školy spolupracujeme so saleziánmi, ktorí pôsobia v Námestove. Pomoc našich duchovných otcov spočíva: v pravidelnom slúžení svätých omší, spovedaní, slávení triednych odpustov, sviatkov. Ponúkajú duchovné poradenstvo, duchovné obnovy pre zamestnancov, pre žiakov.

P. dekan Blažej Dibdiak pri desiatom výročí školy povedal a my sa to snažíme napĺňať: “Do budúcnosti škole prajem, aby stále poskytovala kvalitné vzdelanie a výchovu, aby vždy verne učila a uskutočňovala zásady evanjelia a náuku katolíckej Cirkvi, a tak bola aj naďalej požehnaním pre farnosť aj mesto Námestovo“.

 

(M. Kurtulíková, riaditeľka školy)

Novinky

Kontakt

 • CZŠ sv.Gorazda
  Komenského 1096
  029 01 Námestovo
 • riaditeľka:
  0903 / 813 552

  zástupkyňa:
  0911 / 813 552

  ekonómka:
  0951 / 140 811

  školská jedáleň:
  043 / 4510 043

Fotogaléria